Regulamin

serwisu MoneyCafe.pl

Współpracujemy z:
Regulamin serwisu
MoneyCafe.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. MoneyCafe.pl to Serwis, który promuje różnego rodzaju Oferty, dając możliwość otrzymania Premii za skorzystanie z którejś z nich i/lub polecanie Serwisu innym osobom.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest AJA Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-019), przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 29/9, NIP 9542758519, REGON 362516186. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem 0000576555, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 złotych.
 3. Zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych w Serwisie jest obowiązkowe tak samo jak przestrzeganie jego treści.
 4. Skorzystanie z którejkolwiek z Ofert jest dobrowolne. Otrzymanie Premii oraz możliwość korzystania z dodatkowych opcji Serwisu wymaga Rejestracji oraz wyrażenia stosownych zgód w tym m.in. zaakceptowania treści Regulaminu. Rejestracja i zaakceptowanie Regulaminu traktowane jest jako zawarcie Umowy z Administratorem Serwisu.
 5. Administrator Serwisu ma możliwość wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w każdym czasie, aktualny Regulamin będzie udostępniany w Serwisie. W przypadku zmian w Regulaminie Użytkownik ma możliwość zakończenia współpracy z Administratorem Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu i Panelu klienta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wprowadzonych zmian.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki świadczenia usług, w tym warunki przyznawania Premii oraz rozpatrywania reklamacji.

§2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

AJA Media Sp. z o.o. - AJA Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-019), przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 29/9, NIP 9542758519, REGON 362516186. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, za numerem 0000576555, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 złotych, adres e-mail: kontakt@moneycafe.pl, będący również właścicielem Serwisu, zwany dalej "Administratorem".

Formularz kontaktowy - dostępny w Serwisie dla każdego Użytkownika po kliknięciu w przycisk Sprawdź przy dowolnej Ofercie lub na stronie https://moneycafe.pl/polecaj_i_zarabiaj.

Indywidualny link Klienta – link dedykowany (inny dla każdego Klienta) wykorzystywany do polecania skorzystania z Serwisu (Ofert w nim zamieszczonych) innym Użytkownikom (w ramach programu Polecaj i zarabiaj).

Oferta – produkt lub usługa Reklamodawcy, która została udostępniona przez Serwis w Rankingach, a z której Użytkownik lub Klient może skorzystać na określonych dla danej Oferty warunkach.

Panel klienta – panel, do którego Klient otrzymuje dostęp drogą mailową po dokonaniu Rejestracji.

Klient – usługobiorca / użytkownik / konsument, który korzysta z Ofert i/lub usługi Polecaj i zarabiaj udostępnianych lub oferowanych za pomocą Serwisu poprzez Rejestrację. Klientem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Polecaj i zarabiaj – program, w ramach którego Klient ma możliwość polecania skorzystania z Ofert zamieszczonych w Serwisie innym osobom poprzez Indywidualny link Klienta.

Premia  – kwota wypłacana przez Administratora Klientowi za:

 • skorzystanie z Oferty i spełnienie określonych w niej warunków do przyznania tej Premii.
 • określone w niniejszym Regulaminie działania w ramach programu Polecaj i zarabiaj.

Rankingi – zestawienie Ofert Reklamodawców dostępnych w Serwisie.

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki współpracy pomiędzy Klientem a Administratorem, dostępny w postaci elektronicznej pod adresem URL: https://moneycafe.pl/regulamin.

Rejestracja – oznacza zawarcie Umowy poprzez uzupełnienie Formularza Kontaktowego, podanie niezbędnych danych, zaakceptowanie odpowiednich zgód oraz zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Reklamodawca – podmiot trzeci oferujący swoje usługi lub produkty za pośrednictwem Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwis internetowy MoneyCafe.pl znajdujący się pod adresem internetowym https://moneycafe.pl/, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym i inne narzędzia informatyczne oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz użytkowników serwisu, w tym podjęcie współpracy użytkowników w ramach Systemu Premiowego MoneyCafe.

Strona Docelowa – strona internetowa Reklamodawcy, na którą zostaje przeniesiony Użytkownik poprzez kliknięcie w przycisk Sprawdź przy dowolnej Ofercie dostępnej w Serwisie.

System Premiowy MoneyCaf – ogół narzędzi marketingowych (w szczególności: Rejestracja, Panel klienta, Polecaj i zarabiaj), które umożliwiają nawiązanie współpracy pomiędzy Klientem i Administratorem.

Umowa - umowa zawarta pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik – oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. Użytkownik, który dokona Rejestracji w Serwisie staje się Klientem.

Wniosek – dane podane przez Użytkownika w formularzu dostępnym na Stronie Docelowej, na którą Użytkownik zostaje przekierowany po wybraniu i kliknięciu w wybraną Ofertę dostępną w Serwisie.

§3. Umowa i Rejestracja

 1. W celu skorzystania z usług Systemu Premiowego MoneyCafe, w tym z wypłaty Premii, konieczna jest Rejestracja w Serwisie.
 2. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem i Administratorem.
 3. Użytkownik w chwili Rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie na podany podczas Rejestracji adres e-mail i nr telefonu wiadomości od Administratora koniecznych do świadczenia usług przez Administratora, między innymi wiadomości o zaakceptowaniu Premii dla Klienta, wiadomości o uzupełnieniu danych do wypłaty Premii, wiadomości o zmianie danych w Panelu klienta.
 4. Klient oświadcza, że dane podane przez niego w podczas Rejestracji są prawdziwe, kompletne oraz aktualne. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych danych i ich aktualizację.
 5. Po Rejestracji Klient otrzymuje e-mail od Administratora Serwisu z:
  • linkiem do swojego Panelu klienta,
  • warunkami, jakie są konieczne do spełnienia, aby otrzymać Premię za skorzystanie z wybranej Oferty,
  • Indywidualny link Klienta do polecania Serwisu innym osobom.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia, zmiany, aktualizacji lub uruchomienia nowych Ofert w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny. Zakończenie, zmiana lub aktualizacja Oferty nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy. Wszelkie zmiany w Ofertach Użytkownicy i Klienci mogą śledzić na bieżąco w Rankingach dostępnych w Serwisie.
 7. Klient, który chce otrzymać Premię, powinien skorzystać z Oferty spełniając warunki otrzymania Premii opisane przy każdej z Ofert.

§4. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce otrzymać Premię, jest zobowiązany do:
  • Rejestracji, co wiąże się z jednoczesnym zawarciem Umowy z Administratorem oraz skorzystania z wybranej Oferty lub Ofert dostępnych w Serwisie i spełnienia warunków otrzymania Premii określonych w wybranych Ofertach (patrz paragraf 6 Regulaminu),
  • lub Rejestracji, co wiąże się z jednoczesnym zawarciem Umowy z Administratorem oraz polecania Serwisu innym osobom za pomocą Indywidualnego linku Klienta (patrz paragraf 7 Regulaminu).
 2. Klient ma prawo do otrzymania Premii, o której mowa w paragrafach 6 i 7 Regulaminu.
 3. Klient oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane (podczas rejestracji, w Panelu klienta czy też podczas podawania danych na Stronie Docelowej Reklamodawcy) są prawdziwe, aktualne i przekazane zgodnie z prawem.
 4. Klient ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych w Panelu klienta zgodnie z istniejącym stanem faktycznym.
 5. Klient jest zobowiązany do ochrony przed osobami trzecimi (nieuprawnionymi) dostępu do linku do Panelu klienta.
 6. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Administratora w przypadku znanego mu niedozwolonego wykorzystania jego narzędzi komunikacji (adresu e-mail lub nr telefonu podanego podczas Rejestracji) lub innych naruszeniach niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik, podczas Rejestracji może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych od Administratora (w imieniu własnym lub na zlecenie podmiotów współpracujących z Administratorem). Wyrażenie tych zgód nie jest konieczne do zawarcia Umowy i korzystania z Systemu Premiowego MoneyCafe. Klient, który wyraził te zgody, może je wycofać, zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu i nie jest to jednoznaczne z rozwiązaniem zawartej Umowy lub usunięciem konta (Panelu klienta).
 8. Klient ma prawo do skorzystania z dowolnej ilości Ofert dostępnych w Serwisie w dowolnym czasie i do otrzymania Premii za każdą z nich, o czym mowa w paragrafie 6 Regulaminu..
 9. Klient ma prawo do usunięcia swojego konta w Panelu klienta, o czym mowa w paragrafie 9 pkt 4, co jest jednoznaczne z utratą możliwości otrzymania niewypłaconych Premii od momentu usunięcia konta oraz rozwiązaniem umowy z Administratorem.
 10. Klient nie może podejmować jakichkolwiek działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, które mają na celu podwyższenie kwot Premii należnych mu za realizację warunków danej Oferty.
 11. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu i Systemu Premiowego MoneyCafe.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Administratora, innych Użytkowników lub Reklamodawców, jakie powstały w ramach nieprzestrzegania przez niego zapisów Regulaminu lub też przepisów prawa.

§5. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator udostępnia Klientowi Panel klienta, który służy do zarządzania jego kontem.
 2. Administrator daje Klientowi możliwość korzystania z programu Polecaj i zarabiaj, którego sposób i warunki działania opisane są w niniejszym Regulaminie.
 3. Administrator ma prawo odmówić Rejestracji konta Klienta bez podania przyczyny.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania Klienta, które są niezgodne z Regulaminem i prawem oraz wynikających z tego tytułu szkód,
  • wadliwe działanie systemów informatycznych i teleinformatycznych, które są niezależne od Administratora,
  • nieaktualne Oferty, które są wynikiem działań i zaniechań Reklamodawców oraz zawarte w nich treści,
  • działanie sił wyższych oraz innych czynników niezależnych od Administratora,
  • nieuprawniony dostęp do Panelu klienta (Klient jest zobowiązany do ochrony linku do Panelu klienta we własnym zakresie),
  • podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta w momencie Rejestracji, korzystania z Oferty czy też uzupełnienia danych do przelewu Premii,
  • odrzucenie przez Reklamodawcę Wniosku Klienta.
 5. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy z Klientem w każdej chwili oraz do usunięcia konta Klienta, jeśli jego działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zlikwidowania lub zawieszenia Serwisu lub Systemu Premiowego MoneyCafe bez podania przyczyny.
 7. W przypadku stwierdzenia świadomych działań Klienta łamiących Regulamin, Administrator ma prawo podjąć odpowiednie działania, w szczególności:
  • zakwestionować wysokość Premii Klienta,
  • żądać zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem,
  • żądać ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia,
  • rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z Serwisu i Systemu Premiowego MoneyCafe w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w wysokości Premii, Regulaminu oraz Ofert w każdym czasie.

§6. Przyznawanie Premii za skorzystanie z Oferty

 1. Warunkiem wypłacenia Premii za skorzystanie z Oferty jest:
  • poprawna Rejestracja, która obejmuje podanie poprawnego numeru telefonu i adresu e-mail na Formularzu Kontaktowym, wyrażenie niezbędnych zgód oraz wybranie opcji "Chcę otrzymać premię",
  • uzupełnienie Wniosku na Stronie Docelowej Reklamodawcy, na którą Klient zostaje przekierowany z Serwisu po Rejestracji,
  • spełnienie wszystkich warunków do wypłaty Premii dostępnych w Serwisie w opisie wybranej Oferty, do której Klient złożył Wniosek,
  • pozytywna weryfikacja Wniosku i warunków przez Reklamodawcę oraz przekazanie tej informacji do Administratora
 2. Klient nie otrzyma Premii, jeśli zrezygnuje z danej Oferty, lub nie dokończy którejś z procedur.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Premia zostanie wypłacona dopiero po weryfikacji spełnionych warunków Oferty przez Reklamodawcę. Status Wniosków Klient może sprawdzać w swoim Panelu klienta.
 4. W przypadku podejrzenia złamania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wypłaty Premii.
 5. Po weryfikacji Wniosków przez Reklamodawców, Administrator informuje Klienta o przyznaniu Premii poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub nr telefonu Klienta podany podczas Rejestracji oraz zmieniając status przyznania Premii na zaakceptowany (w Panelu klienta).
 6. Premia wypłacana jest w ciągu 7 dni roboczych od przekazania Klientowi informacji o przyznaniu Premii i uzupełnienia przez niego danych do przelewu.
 7. Premia zostanie wypłacona Klientowi w formie przelewu bankowego, opiewającego na określoną w Ofercie kwotę.
 8. Dane do przelewu Klient uzupełnia w swoim Panelu klienta.
 9. Klient zobowiązany jest do dokonywania rozliczeń podatkowych związanych z otrzymaniem Premii we własnym zakresie i na własny koszt.
 10. Klient ma obowiązek poinformować Administratora o wszelkich zmianach zaistniałych w dokumentach, które mają wpływ na współpracę między podmiotami, w szczególności danych mających wpływ na wypłatę Premii.
 11. Szczegółowe warunki każdej Oferty, które Klient musi spełnić, aby otrzymać Premię zostały opisane przy każdej z Ofert w Serwisie.
 12. Klient może otrzymać Premię za skorzystanie i spełnienie warunków dowolnej ilości Ofert dostępnych w Serwisie.
 13. Premia traktowana jako sprzedaż premiowa stanowi przychód z innych źródeł i do wysokości 760 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
 14. Klient nie otrzymuje Premii za skorzystanie z Oferty, jeżeli:
  • nie spełni warunków naliczenia Premii opisanych przy Ofercie,
  • naruszył zasady Regulaminu,
  • jego Wniosek nie zostanie zaakceptowany przez Reklamodawcę,
  • skorzysta z Oferty poprzez kliknięcie w przycisk "Nie chcę premii" dostępny przy każdej Ofercie (po kliknięciu w przycisk "Sprawdź"),
  • skorzysta z Oferty poprzez link na innej stronie www niż Serwis,
  • nie uzupełni danych do przelewu w Panelu klienta,
  • skasuje konto i rozwiąże Umowę przed dokonaniem przelewu przez Administratora na numer rachunku bankowego Klienta podany w Panelu klienta.

§7. Przyznawanie Premii za uczestnictwo w programie Polecaj i Zarabiaj

 1. Klient ma możliwość otrzymania Premii za polecenie skorzystania z Serwisu i dostępnych w nim Ofert osobom zainteresowanym, dzięki programowi Polecaj i zarabiaj.
 2. Warunkiem korzystania z programu Polecaj i zarabiaj jest Rejestracja poprzez Formularz Kontaktowy dostępny w Serwisie w zakładce "POLECAJ I ZARABIAJ" i wyrażenie stosownych zgód, chyba że Klient posiada już swój Panel klienta w wyniku skorzystania we wcześniejszym czasie z Ofert dostępnych w Serwisie.
 3. Na e-mail podany w Formularzu Kontaktowym wysyłany jest Indywidualny link Klienta do promowania Serwisu.
 4. Premia za polecenie przyznawana jest za każdą osobę, która spełni jednocześnie następujące warunki:
  • nie posiada jeszcze Panelu klienta (unikalny Użytkownik, którego danych nie posiada Administrator),
  • dokona Rejestracji w Serwisie poprzez Indywidualny link Klienta,
  • skorzysta z dowolnej Oferty dostępnej w Serwisie,
  • spełni wszystkie warunki wybranej Oferty do naliczenia Premii,a jego wniosek zostanie zaakceptowany przez Reklamodawcę.
 5. Premia za polecenie jest wypłacana w ciągu 7 dni roboczych od spełnienia wszystkich warunków podanych w punkcie 4 powyżej oraz uzupełnienia danych do przelewu przez Klienta w Panelu klienta.
 6. Klient nie musi sam korzystać z Ofert, aby mieć możliwość korzystania z programu Polecaj i zarabiaj.
 7. Wysokość Premii za poleconego wynosi 30 zł i może ulec zwiększeniu w przypadku pojawienia się dodatkowych promocji, które Administrator poda w Serwisie, jeśli te promocje wystąpią.
 8. Premia traktowana jako sprzedaż premiowa stanowi przychód z innych źródeł i do wysokości 760 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

§8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące odrzuconych Wniosków i nieprzyznania Premii za nie, Klient może złożyć poprzez swój Panel klienta w zakładce "Reklamacje".
 2. Do złożenia reklamacji konieczne są:
  • wybór Oferty, której zgłoszenie dotyczy,
  • podanie nr zawartej umowy/nr klienta/konta bankowego - w zależności o jaką Ofertę chodzi,
  • podanie dodatkowych danych wymaganych przez Reklamodawcę do rozpatrzenia reklamacji, o które Klient zostanie poproszony przez Administratora,
  • uzupełnienie uzasadnienia zgłaszanej reklamacji,
  • wysłanie Reklamacji do Administratora.
 3. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia sprawy, która jest przedmiotem Reklamacji. Po tym terminie Reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Dla Ofert jeszcze nierozliczonych nie można zgłosić Reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej wpłynięcia do Administratora. Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie dodatkowych danych przez Klienta w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, bieg tego terminu (30 dni) liczony jest ponownie od dnia uzupełnienia tych danych przez Klienta. W innych uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 6. Reklamacje do danego Wniosku/Oferty można złożyć tylko raz.
 7. Informacja o wyniku rozpatrzenia Reklamacji dostępna będzie w Panelu klienta ,a także zostanie przekazana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. W przypadku likwidacji swojego konta w Panelu klienta, o czym mowa w paragrafie 9 pkt 4, Reklamacje Klienta nie są rozpatrywane.

§9. Czas trwania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Klient i Administrator mają możliwość rozwiązania Umowy.
 4. Klient może rozwiązać Umowę usuwając swoje konto (Panelu klienta) poprzez:
  • kontakt z Administratorem: kontakt@moneycafe.pl,
  • kliknięcie w zakładce Likwidacja konta w Panelu klienta w przycisk Likwiduję konto i potwierdzenie likwidacji kliknięciem w link przesłany na adres e-mail Klienta.
 5. Administrator może rozwiązać Umowę z Klientem bez podania przyczyny, o czym mowa w paragrafie 5 pkt 5 i 7.

§10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest AJA Media Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-019), przy ul. Z. Krasińskiego 29/9 (Spółka). Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i świadczenia usług przez Administratora.
 2. AJA Media Sp. z o.o. jako administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z realizacją Umowy, w tym rozliczenia Premii, rozpatrzenia Reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu i Systemu Premiowego MoneyCafe, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów AJA Media Sp. z o.o.,
  • art. 6 ust. 1 lit a) RODO, do celów marketingowych, otrzymywania informacji handlowych Serwisu, na podstawie udzielonej zgody (dobrowolnej, opcjonalnej).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji i zawarcia Umowy. Podjęte przez Klienta czynności, które skutkować będą pozbawieniem AJA Media Sp. z o.o. prawa do przetwarzania danych osobowych, mogą wpływać na brak możliwości realizacji Umowy i w związku z tym skutkować jej rozwiązaniem.
 5. Dane mogą być powierzane pracownikom/współpracownikom B2B, dostawcy serwera, systemowi wysyłkowemu, księgowości w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie. O ile to konieczne, dane mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale tylko do podmiotów, które przystąpiły do Privacy Shield – takich jak Facebook Ireland Limited, Google. Przystępując do programu Privacy Shield, podmiot gwarantuje, że będzie przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.
 6. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy:
  • w przypadku otrzymywania informacji handlowych do czasu cofnięcia, skutecznego wniesienia sprzeciwu, skorzystania z prawa do bycia zapomnianym lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych uzupełnionych podczas Rejestracji przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, otrzymywanie informacji handlowych zostaje wstrzymane, dane są przechowywane jeszcze przez 6 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 6 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego;
  • przez okres trwania Umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania Umowy;
  • w przypadku rozwiązania zawartej Umowy, jednocześnie następuje wypisanie się z newslettera, a dane są przechowywane przez Administratora jeszcze przez 6 lat w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń; okres 6 lat wynika również z przepisów prawa podatkowego. Po tym czasie dane zostają bezpowrotnie usunięte.
 7. Klient ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, cofnięcia wyrażonej zgody, prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
 8. AJA Media Sp. z o.o. nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Kontakt pomiędzy Administratorem a Klientem będzie odbywał się przy użyciu następujących danych:
  • Klient – aktualne dane podane w Panelu klienta,
  • Administrator – adres korespondencyjny: AJA Media Sp. z o.o., os. Albertyńskie 1/15, 31-851 Kraków, email: kontakt@moneycafe.pl.
 2. Klient oraz Administrator zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach danych adresowych i kontaktowych pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne.
 3. W przypadku sporu, który nie zostanie rozwiązany polubownie, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i inne przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2019 r.
Dlaczego my?

To proste:

 • W jednym miejscu możesz znaleźć najlepsze oferty finansowe i pozafinansowe, sprawdzonych i starannie dobranych instytucji
 • Z łatwością porównasz warunki ofert wybierając tę najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości
 • Korzystasz z dopasowanej do Ciebie oferty dodatkowo na tym zarabiając!
 • Zarabiasz również na polecaniu tej strony znajomym -> patrz system polecający
Tak, zgadzam się
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Dzięki nim możemy oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak, zgadzam się